Wij zoeken met u naar de beste manier om u         schuldenvrij te maken en te houden.

Algemene voorwaarden

Algemeen 1.1. AFS c.q. haar dochter vennootschappen nader te noemen "AFS" is een vennootschap onder firma die zich tot doel stelt het op specificatie van de opdrachtgever uitvoeren van dienstverlening op het gebied van financiële zorgverlening. 1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die AFS uitbrengt en overeenkomsten die AFS aangaat in het kader van de bovengenoemde doelstellingen. 1.3. De aard van de overeenkomst die AFS in het kader van bovengenoemde doelstelling aangaat wordt aangemerkt als de overeenkomst van opdracht. Dit houdt in dat titel 7 afdeling 1 van boek 7 BW van toepassing is, met dien verstande dat alle opdrachten van cliënten door AFS worden beschouwd als uitsluitend aan haar gegeven en dat daarmee de werking van artikel 7:404 BW en dat van 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. 1.4. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij AFS de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever expliciet en schriftelijk heeft erkend. In geval de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden in het algemeen van toepassing heeft verklaard op zijn opdrachten of overeenkomsten, dan prevaleren de algemene voorwaarden van AFS, tenzij hier expliciet en schriftelijk van wordt afgeweken. 1.5. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten opzichte van wie AFS als in artikel 1.1 bedoeld zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden of het uitvoeren van dienstverlening. 1.6. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige artikelen volledig van toepassing. Offertes 2.1. Alle offertes van AFS zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. AFS is slechts aan de offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan binnen de in de offerte genoemde termijn door de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Indien door AFS geen termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de offerte dertig dagen na datum offerte. 2.2. Indien AFS in een offerte een opgave doet van de kosten welke de uitvoering van een opdracht in een bepaald geval met zich mee zullen brengen, geschiedt deze opgave vrijblijvend en aan de hand van een schatting van de te besteden tijd op basis van de gegevens die bekend zijn op het moment van de offerte. Bij het uitbrengen van een offerte wordt er van uitgegaan dat de opdrachtgever steeds tijdig, juist en volledig informatie verstrekt en medewerking verleent en de bescheiden en inlichtingen verstrekt die voor de uitvoering van de opdracht van belang is en respectievelijk zijn en die tevens van belang is voor het uitbrengen van een juiste offerte. 2.3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW is AFS niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in aanvaarding door opdrachtgever van de offerte van AFS. 2.4. De overeenkomst komt tot stand op het moment van: 1. het verzenden van een opdrachtbevestiging door de opdrachtgever, of; 2. het schriftelijk bevestigen door AFS van een opdracht, of; 3. het aanvaarden van de offerte in artikel 2.1 door de opdrachtgever, of; 4. de feitelijke aanvang van de werkzaamheden door AFS. 2.5. Indien opdrachtgever op het moment van uitbrengen van offerte opzettelijk foutieve en onjuiste informatie heeft verstrekt wordt de overeenkomst automatisch ontbonden. 3. Uitvoering van de opdracht 3.1. De verbintenis van AFS is een inspanningsverplichting waarbij AFS de specifieke eisen van vakmanschap, die de dienstverlening met zich meebrengt in acht zal nemen. 3.2. Alle eisen die door de opdrachtgever aan de opdracht worden gesteld moeten met AFS nadrukkelijk zijn overeengekomen. Behoudens noodsituaties worden geen opdrachten uitgevoerd of aanwijzingen opgevolgd indien deze niet uitdrukkelijk schriftelijk vooraf met AFS zijn overeengekomen. 3.3. De medewerkers van AFS worden op grond van hun kwalificatie gebonden aan een opdrachtgever en niet op persoonlijke gronden. AFS behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van een opdracht een of meerdere personen te vervangen door personen met gelijkwaardige kwalificaties. 3.4. Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een opdracht met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de opdracht behoorden, wordt de opdracht geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en worden de daaraan bestede tijd en de in dat verband gemaakte kosten extra aan de opdrachtgever in rekening gebracht. AFS zal de opdrachtgever zo veel mogelijk vooraf over de extra werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten raadplegen en deze daarover in elk geval zo snel mogelijk informeren. 3.5. Indien dit voor een goede uitvoering van een gegeven opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is, is AFS eveneens gerechtigd derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen. AFS zal de opdrachtgever zo veel mogelijk vooraf over de inschakeling van deze derden raadplegen en deze daarover in elk geval zo snel mogelijk informeren. AFS is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. 3.6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat AFS steeds tijdig alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens en/of inlichting wordt verschaft. 3.7. Indien door AFS werkzaamheden ter plekke worden uitgevoerd, draagt de opdrachtgever zorg voor een veilige en arbo technisch juiste werkplek die redelijkerwijs van voldoende faciliteiten is voorzien. 3.8. Indien de overeengekomen werkzaamheden door toedoen van de opdrachtgever niet naar behoren kunnen worden uitgevoerd, behoudt AFS zich het recht voor haar prestaties op te schorten. AFS stelt de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die zij hierdoor lijdt of zal lijden. 3.9. AFS is gerechtigd de uitvoering van een opdracht op te schorten of de overeenkomst van opdracht te ontbinden indien: de opdrachtgever AFS niet binnen een redelijke termijn en op een behoorlijke wijze de gegevens of bescheiden ter hand stelt die voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn; de opdrachtgever zich niet houdt aan afspraken, mondeling dan wel schriftelijk; de opdrachtgever enige verplichting jegens AFS niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig nakomt; het faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd of voor de opdrachtgever surseance van betaling is aangevraagd; ten laste van de opdrachtgever beslag is gelegd; de opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, liquideert of aan een derde overdraagt; AFS door uitvoering van de opdracht in strijd zou handelen met de wet of haar eigen ethische waarden. 3.10. In geval van opschorting of ontbinding van de opdracht is opdrachtgever er aan gehouden aan het volledige voor de hele opdracht overeengekomen honorarium en gemaakte kosten als schadevergoeding te betalen. 3.11. AFS verplicht zich de opdracht uit te voeren naar beste weten en kunnen en met inachtneming van eventuele voor het bureau geldende gedrags- en beroepsregels. 3.12 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een aan AFS voor of in het kader van de uitvoering van (een deel van) de opdracht gestelde termijn geen fatale termijn en treedt verzuim van AFS eerst in nadat het door de opdrachtgever in gebreke is gesteld. 4. Financieel 4.1. Het verschuldigde tarief wordt berekend over de uren waarop AFS op grond van de opdracht aanspraak heeft. Het tarief wordt verhoogd met toeslagen en kostenvergoedingen, overwerk en bijzondere beloningen worden vergoed conform de bij de opdrachtgever geldende regelingen. 4.2. Het uurtarief wordt in het algemeen bepaald door het (financiële) belang van de door AFS te verrichten werkzaamheden en de omvang van de te verrichten werkzaamheden. De uurtarieven kunnen door AFS steeds worden gewijzigd. AFS doet van de wijziging eerst vooraf schriftelijk mededeling aan de opdrachtgever. Op diens verzoek zullen de geldende uurtarieven ook onverwijld schriftelijk worden medegedeeld. 4.3. Reis-, verblijfs- en administratiekosten worden apart bij de opdrachtgever in rekening gebracht. 4.4. De opdrachtgever zal kosten van derden welke op aanwijzing van het bureau en na toestemming van de opdrachtgever in het kader van de opdracht gemaakt zijn, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. 4.5. Voor zover redelijkerwijs mogelijk zal AFS op verzoek van de opdrachtgever vooraf schriftelijk opgaaf doen van geschatte kosten die verbonden zijn met de uitvoering van de opdracht of een deel daarvan. 4.6. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording, welke geschiedt door urenstaten welke door de opdrachtgever zijn geaccordeerd. De opdrachtgever staat in voor tekeningsbevoegdheid van het personeel. De opdrachtgever behoudt een kopie van de urenstaat. 4.7. Betaling van facturen dient binnen 14 dagen te geschieden. Indien binnen de vermelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Na deze dag is wettelijke rente verschuldigd. Opdrachtgever is voorts verschuldigd alle redelijke kosten die AFS maakt ter verkrijging van en voldoening buiten rechte, daaronder begrepen kosten van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder. Heeft na 14 dagen geen betaling plaatsgevonden, dan zal AFS een aanmaning, tevens aan te merken als een ingebrekestelling aan opdrachtgever doen toekomen met daarin de mededeling dat de opdracht zal worden opgeschort dan wel zal worden beëindigd. 4.8. Bij beëindiging van de overeenkomst vindt een eindafrekening plaats, waarin eventueel betaalde voorschotten worden verrekend 4.9. Indien de opdrachtgever de juistheid van één of meerdere facturen gedeeltelijk betwist ontslaat dat de opdrachtgever niet van zijn verplichting om het onbetwiste gedeelte van de facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Een ondeugdelijke betwisting kan nimmer een geldige reden zijn voor een geheel of een gedeeltelijke weigering van opdrachtgever om de facturen van AFS te voldoen. 4.10. Is in de overeenkomst geen betalingsregeling afgesproken dan behoudt AFS zich het recht voor de te verrichte werkzaamheden maandelijks achteraf te factureren. 4.11. Kostenstijgingen die het gevolg zijn van wettelijke verplichtingen, alsmede algemene prijsindexeringen worden direct aan de opdrachtgever doorberekend. Wijzigingen in de opdrachtstelling die kostenverhogend zijn voor AFS worden direct aan de klant doorberekend. Jaarlijks zal er op 1 januari een prijsindexering plaatsvinden. 5. Beëindiging en verlenging van de overeenkomst 5.1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en AFS worden aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij anders wordt overeengekomen. 5.2. De overeenkomst kan door één van beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging geschiedt per aangetekende brief. Alsdan zal conform het bepaalde in 4.2 een eindafrekening worden opgemaakt. Bij niet tijdige betaling behoudt AFS zich het recht voor zoals omschreven in artikel 4.7. 5.3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode tenzij de overeenkomst uiterlijk een maand vóór de datum van afloop van de periode door de opdrachtgever of AFS per aangetekende brief is opgezegd. 5.4. AFS behoudt zich het recht voor de overeenkomst per direct te ontbinden als AFS redelijkerwijs ervan uit mag gaan dat de opdrachtgever niet tot nakoming van de overeenkomst zal overgaan of tot nakoming van de overeenkomst in staat is. AFS stelt de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die zij hierdoor lijdt of zal lijden. Conform hetgeen beschreven is onder 4.6. zal alsdan eveneens een eindafrekening worden opgemaakt tot de datum van opzegging door AFS. 5.5. AFS kan de opdracht per direct ontbinden, indien zij door overmacht niet in meer in staat is deze naar behoren uit te voeren hetzij in redelijkheid niet van haar verwacht kan worden dat zij de opdracht tot een afronding brengt. Conform hetgeen beschreven is onder 4.6. zal alsdan een eindafrekening worden opgemaakt tot de datum van opzegging door AFS. 5.6. Indien een situatie als vermeld onder 2.6, 3.8, 3.9 of 3.10 zich voordoet zal conform hetgeen beschreven is onder 4.6. alsdan een eindafrekening worden opgemaakt tot de datum van opzegging door AFS. 6. Vertrouwelijkheid 6.1. AFS en de opdrachtgever zullen alle informatie en gegevens met betrekking tot de opdracht als vertrouwelijk behandelen en niet aan derden kenbaar maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 6.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om gegevens van de voorgestelde werknemers aan derden bekend te maken. 6.3. De opdrachtgever mag de werknemer rechtstreeks een verplichting tot geheimhouding opleggen. De opdrachtgever dient hiertoe AFS schriftelijk te informeren en verstrekt een afschrift van de geheimhoudingsverklaring aan AFS. AFS is niet aansprakelijk voor dwangsommen, boeten of eventuele schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van de schending van de geheimhoudingsplicht van de door AFS tewerkgestelde werknemer. 7. Overmacht 7.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle omstandigheden voorzien of onvoorzien die niet aan AFS kunnen worden toegerekend waardoor AFS niet in staat is haar verplichtingen geheel of ten dele na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen terrorisme, alsmede van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen onder dreigend gevaar van terrorisme af te wenden, of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken. Voorts zijn hieronder begrepen werkstakingen binnen de onderneming van de opdrachtgever, staking elders voor zover AFS daardoor in haar dienstverlening worden beperkt en niet voldoen door leveranciers van AFS aan de verplichting alsmede extreme weers- en verkeersomstandigheden. Als overmacht in deze zin gelden ook (doch niet uitsluitend) arbeidsongeschiktheid, brand, diefstal, inbraak, computerstoring of andere calamiteiten op het kantoor van het bureau of op het kantoor van derden, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht waren betrokken, alsmede wanprestatie waaronder is te verstaan: de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis) door deze derden. 7.2. Ingeval van overmacht is AFS zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst direct te ontbinden zonder dat er voor AFS een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. AFS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien omstandigheden die verdere nakoming verhinderen tijdens de uitvoering van de overeenkomst intreden. 7.3. Indien AFS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel aAFSonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een aAFSonderlijk contract betreft. 7.3. Overmacht verplicht AFS niet tot het betalen van schadevergoeding (hoe ook genoemd) 8. Aansprakelijkheid 8.1. AFS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van, door de opdrachtgever aan te tonen, grove schuld of opzet van AFS bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. AFS is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade van welke aard dan ook. Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die direct of indirect verband houdt met terrorisme is AFS niet aansprakelijk. 8.2. AFS is in ieder geval niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever de adviezen van AFS niet naar behoren of onvoldoende heeft opgevolgd. 8.3. De opdrachtgever zal AFS vrijwaren en mocht de situatie zich voordoen aan de werknemer van AFS vergoeden alle schaden en kosten die de werknemer in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of AFS daarvoor aansprakelijk is op grond van ondermeer artikel 7:611, 7:658, of 6:108 BW. Voorts zal door de opdrachtgever aan de werknemer van AFS alle schade worden vergoed die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de werkzaamheden is gebruikt, de schade heeft veroorzaakt, dan wel is beschadigd dan wel teniet is gegaan. 8.4. De opdrachtgever vrijwaart AFS voor elke aansprakelijkheid van AFS als werkgever . De opdrachtgever verplicht zich afdoende te verzekeren tegen aansprakelijkheden op grond van het gestelde van de bepalingen in dit artikel 8. 8.5. Indien AFS aansprakelijk is voor schade, is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van de totale factuur met een maximum van € 10.000,=. Bij opdrachten met een langere looptijd dan 2 maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 2 maanden. 8.6. De opdrachtgever vrijwaart AFS voor aanspraken van derden, die ondanks de door AFS in acht genomen zorgvuldigheid, zouden voortvloeien uit de door AFS geleverde diensten. 8.7. De opdrachtgever dient AFS binnen drie maanden, na het bekend worden met de schade, aansprakelijk te stellen voor deze schade. AFS is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade waaronder mede dient te worden verstaan inkomensderving of gederfde winst door de opdrachtgever. 8.8. Onder schade als in 8.1. bedoeld, zijn aanspraken van derden niet mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart AFS uitdrukkelijk voor alle aanspraken van die derden. 8.9. Elke aansprakelijkheid van AFS vervalt indien de opdrachtgever AFS niet in de gelegenheid heeft gesteld zelf maatregelen te treffen om de tekortkoming te herstellen of de schade die het gevolg van de tekortkoming is, te beperken. 9. Toepasselijk recht 9.1. Geschillen over de overeenkomst en de nakoming daarvan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter of enige andere ter zake bevoegde rechter indien AFS deze verkiest. Op elke overeenkomst tussen AFS en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 9.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de opdrachtgever aan AFS, alsmede op alle aanbiedingen en offertes die op opdrachten betrekking hebben. 9.3. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook voor alle toekomstige opdrachten, alsmede aanbiedingen en offertes van de opdrachtgever aan AFS die op toekomstige opdrachten betrekking hebben. 9.4. Op afwijkende voorwaarden en/of bedingen kan de opdrachtgever slechts dan een beroep doen indien die afwijkende voorwaarden en/of bedingen uitdrukkelijk en schriftelijk door AFS zijn aanvaard. 10. Intellectuele eigendom 10.1. De door AFS aan de opdrachtgever uitgebrachte adviezen en anderszins verrichte werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of door AFS bevestigd, uitsluitend bedoeld ten behoeve van de opdrachtgever zelf. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze adviezen of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van AFS komen uitsluitend aan AFS toe. 10.2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze adviezen, of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van AFS te gebruiken voor derden, of derden daarvan direct of indirect te doen profiteren. 11. Opslag van informatie 11.1 AFS is verplicht tot zorgvuldige bewaring van de van de opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden gedurende de uitvoering van de opdracht. AFS is niet verplicht tot bewaring van zulke informatie en bescheiden na het eindigen van de uitvoering van de opdracht. 11.2. Buiten het geval van opzet of grove schuld, zal AFS niet kunnen worden aangesproken voor betaling van enige schade als gevolg van het verloren gaan van de in 11.1 bedoelde informatie of bescheiden. 11.3. Onder schade als in 11.2 bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart AFS uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken. 12. Slotbepaling 12.1. AFS is steeds bevoegd deze algemenen voorwaarden te wijzigen. 12.2. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd kunnen worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn en/of niet rechtsgeldig kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

                  Samenwerking